05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

نرگس سلطاني

خانم نرگس سلطاني
كارشناس مشاوره و راهنمايي ازدانشگاه الزهراتهران درسال ١٣٩٠
وكارشناسي ارشد مشاوره ازدانشگاه ازاد تهران درسال١٣٩٣
فعاليت و دوره هاي :
فعاليت دركانون اصلاح تعليم وتربيت شهرتهران درسال١٣٩٠
كاردرمراكزمشاوره تخصصي زيرنظرسازمان نظام روانشناسي ١٣٩٢-١٣٩٣
فعاليت درمدارس دوره متوسطه اول ودوم به عنوان مشاورتحصيلي وتربيتي درشهرتهران ومشهد
فعاليت درمهدكودك به عنوان مشاوروازمونگردرسال١٣٩٥
فعاليت دردادگاه خانواده درزمينه طلاق وناسازگاري زوجين ١٣٩٢
فعاليت درمراكز خصوصي مشاوره زيرنظرسازمان بهزيستي مشهد ١٣٩٣-1396
تدريس كارگاه درزمينه تحصيلي وتربيتي نوجوانان وفعاليت بامراكز اموزشي تخصصي درحوزه مشاوره تحصيلي ازپايه تاكنكور ١٣٩٤-١٣٩٥
فعاليت درمدارس غيرانتفاعي دوره متوسطه اول ودوم درمشهد١٣٩٤-١٣٩٥
گذراندن دوره هاي تربيت مشاورتحصيلي
گذراندن دوره هاي سوپرويژن تحصيلي وهمچنين اختلاالات اضطراب وسواس وافسردگي
گذراندن بيش از150ساعت كارگاههاي تخصصي درحوزه كودك ونوجوان واختلالات
گذراندن دوره هاي سكس تراپي وشخصيت شناسي درسال ١٣٩٤
گذراندن دوره تربيت مربي كودك١٣٩٥
شركت دركارگاههاي تخصصي انتخاب رشته جهاددانشگاهي دانشگاه تهران
گذراندن دوره خيانت زناشويي درسال١٣٩٤
گذراندن دوره نوروفيدبك عمومي زيرنظرانجمن بيوفيدبك اروپا١٣٩٦
گذراندن دوره MMT زيرنظرسازمان بهزيستي
گذراندن دوره زوج درماني زيرنظرسازمان نظام روانشاسي وسازمان بهزيستي

JPG File Download