05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

کاربرد tDCS در درمان اضطراب


‎درمان اضطراب های روانی در مراحل پیشرفته، به کمک دستگاه tDCS در کمترین زمان ارائه می گردد.
اضطراب، یکی از شایع ترین مشکلات روانشناختی است که معمولاً در کنار اکثر مشکلات روانی دیگر دیده می شود و یک حالت مکمل به آن ها می دهد.
اضطراب و سلول های آسیب دیده مغزی، به کمک دستگاه tDCS و تحریک فراجمجمه ای مغزی قابل احیا هستند و این تحریکات سبب می شوند که سلول های سالم مغزی به کمک سلول های آسیب دیده شتافته و با ایجاد اتصالات جدید، آن ها را درمان کنند.
دریافت درمان به کمک دستگاه tDCS یکی از بهترین درمان های روانشناختی می باشد که در عین زودبازده بودن، بی خطر نیز هست.