05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

یا تحریک مغناطیسی مغز چیست؟ rTMS

یا تحریک مغناطیسی مغز چیست؟ rTMS
ادامه مطلب

تقویت عملکرد شناختی انسان از طریق rTMS

تقویت عملکرد شناختی انسان از طریق rTMS
دراینجا ما اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانی مغناطیسی (TMS) رادرتنظیم شبکه های کودتکس مغز بررسی می کنیم که بعث بهبود عملکرد درافراد سالم انسان می شود تابه امروز بیش ازشصت تحقیق علمی پیشرفت قابل توجهی درسرعت ودقت تکالیف مختلف شامل پردازش ادراکی وعملکرد اجرایی داشته است دودسته اساسی از مکانیسم های پیشرفته توسط این ادعا مطرح شده است تنظیم مستقیم یک منطقه کودتکسی یا شبکه ای که پردازش موثرتری راهدایت می کند وفرایندهای تحریکی ومهاری روی فرایند پردازش اصلی.
برنامه های کاربردی تقویت شناختی TMS شامل تحقیق درمورد عملکرد قشر مغز (کورتکس)درمان توانبخشی دربیماری های عصبی وروانپزشکی وکمک به کسب مهارت های شناختی درافراد سالم به عنوان روش های بهینه سازی بهبود عملکرد ناشی از TMS مثل بهبود هدف گزاری ازطریق یکپارچه سازی بیشتر ازتصویر برداری مغز با TMS می باشدیک روش ترکیبی از جلسات متعدد TMS با عملکرد همزمان TMS /Taskبرای ایجاد یادگیری به روش Hebbianمی باشد که برای افزایش اثرات درمانی بسیر موثر است درمورد اثربخشی TMS برای بهبود عملکرد شناختی هنوز می توان تحقیقات های زیادی انجام داد وسوالاتی همچون مکانیسم های اثر گذاری مشاهده شده دراین زمینه ادامه دارد وبه نظر میرسد که این درمان یک محیط پرکاربردی اسن براساس ساز وکارهای اساسی عملکرد شناختی ومدل های درمانی


Enhancement of human cognitive performance using transcranial magnetic stimulation (TMS); Here we review the usefulness of transcranial magnetic stimulation (TMS) in modulating cortical networks in ways that might produce performance enhancements in healthy human subjects. To date over sixty studies have reported significant improvements in speed and accuracy in a variety of tasks involving perceptual, motor, and executive processing. Two basic categories of enhancement mechanisms are suggested by this literature: direct modulation of a cortical region or network that leads to more efficient processing, and addition-by-subtraction, which is disruption of processing which competes or distracts from task performance. Potential applications of TMS cognitive enhancement, including research into cortical function, rehabilitation therapy in neurological and psychiatric illness, and accelerated skill acquisition in healthy individuals are discussed, as are methods of optimizing the magnitude and duration of TMS-induced performance enhancement, such as improvement of targeting through further integration of brain imaging with TMS. One technique, combining multiple sessions of TMS with concurrent TMS/task performance to induce Hebbian-like learning, appears to be promising for prolonging enhancement effects. While further refinements in the application of TMS to cognitive enhancement can still be made, and questions remain regarding the mechanisms underlying the observed effects, this appears to be a fruitful area of investigation that may shed light on the basic mechanisms of cognitive function and their therapeutic modulation.
------------------------------------------------------
Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University, Durham, USA; Department of Psychology uand Neuroscience, Duke University, Durham, USA. Electronic address: bruce.luber@duke.ed
ادامه مطلب

TMS چه چیزی را می تواند درمان کند؟

TMS چه چیزی را می تواند درمان کند؟

تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی است که از میدان مغناطیسی برای تحریک سلول های عصبی در مغز برای بهبود علائم افسردگی استفاده می کند. TMS به طور معمول زمانی که سایر درمان های افسردگی موثر نبوده است، مورد استفاده قرار می گیرد.

این درمان برای افسردگی شامل ارائه پالس های مغناطیسی تکرار شوند می باشد، بنابراین TMSتکرار شونده یا rTMS نامیده می شود.


What can TMS treat?

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a noninvasive procedure that uses magnetic fields to stimulate nerve cells in the brain to improve symptoms of depression. TMS is typically used when other depression treatments haven\\\'t been effective.

This treatment for depression involves delivering repetitive magnetic pulses, so it\\\'s called repetitive TMS or rTMS.
----------------------------------------------------------------
source: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcranial-magnetic-stimulation/about/pac-20384625


ادامه مطلب