05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

دکتر مجید قشونی

(كارشناسى مهندسى برق- الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
كارشناسى ارشد مهندسى پزشكى-بيوالكتريك دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد
دكترى تخصصي مهندسى پزشكى- بيوالكتريك دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات تهران)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

افتخارات علمى:
رتبه اول در آزمون دكتري تخصصي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385
رتبه سوم در بين دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي ورودي 1382 1384
رتبه اول در بين دانشجويان كارشناسي مهندسي برق-الكترونيك واحد بجنورد ورودي 1376 1381

تأليف و ترجمه كتاب:
راهنماي تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك‏هاي پزشكي-مسلم بگل- يزدان خواجه علي- مجيد قشوني- حبيب اله اميغي- علي خالقي-انتشارات هومهر-1392

سوابق تدريس عناوين دروس تدريس شده
فيزيك پزشكي
مقدمه اي بر مهندسي پزشكي
تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيك¬هاي پزشكي
شبكه هاي عصبي
كارگاه آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي و درماني

علايق پ‍‍ژوهشى : پردازش و تحليل سيگنالهاي مغزي- بيوفيدبك و نوروفيدبك- ارزيابي و ارتقاي حافظه به كمك سيگنالهاي مغزي- طراحي و ساخت تجهيزات ثبت سيگنالهاي مغزي

نحوه ارتباط:
پست الكترونيكى : ghoshuni@mshdiau.ac.ir
آدرس صفحه خانگى : http://ghoshuni.mshdiau.ac.ir

آدرس محل كار
مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه اول- اتاق اساتید
شماره تلفن تماس : 6613000 – 511 – 98+ داخلى 385