05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

فاطمه بروک

(کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی)
مشاور کودک
مدرس دانشگاه
عضو سازمان نظام روانشناسي و انجمن روانشناسي ايران و انجمن دوستداران کودک خراسان
بازي درماني و قصه درماني و بازي هاي زبان شناختي ، درمان شناختي -رفتاري در اختلالات رفتاري کودکان
اضطراب
افسردگي
وسواس
بيش فعالي
مديريت و کنترل خشم و تربيت هيجاني
بازي هاي زبان شناختي و واج شناختي
برگزار کننده کارگاه هاي فرزندپروري درمهدهاي کودک
مدرس کارگاه هاي آموزشي ويژه والدين در فرهنگسراها