05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

ساره سادات احمدي

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

مدرك دوره ي جامع تربيت درمانگر روانپويشي فشرده و كوتاه مدت برگزار شده توسط دكتر مهدي رضا سرافراز

مدرك دوره ي پيشرفته ي تربيت درمانگر روانپويشي فشرده و كوتاه مدت برگزار شده توسط دكتر مهدي رضا سرافراز

مدرك دوره ي آسيب شناسي اختلالات رواني با رويكرد ISTDP برگزار شده توسط دكتر مهدي رضا سرافراز

مدرك دوره ي مباني عملي روانپويشي فشرده و كوتاه مدت (رول پلي) برگزار شده توسط دكتر مهدي رضا سرافراز

مدرك دوره ي آزمون SWAP برگزار شده توسط دكتر مهدي رضا سرافرازشركت در كارگاه اثربخشي رويكرد هيجان مدار برگزار شده توسط دكتر آرش رمضاني

شركت در كارگاه بررسي ميراث علمي فرويد برگزار شده توسط دكتر محمد رضا سرگلزايي

شركت در كارگاه كاربرد رواشناسي در زندگي روزمره برگزار شده توسط دكتر علي صاحبي