05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

فاطمه کهنه کار

کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیو الکتریک
گذراندن دوره های نورو فیدبک
گذراندن دوره های LORETA
گذراندن دوره های آموزشی EEG -QEEG-ECG
انجام پروژه تحقیقاتی اثر ماندگاری نوروفیدبک در کودکان ADHD
گذراندن کارگاه های آموزشی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی