05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

مهناز جنتی

کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی
گذراندن دوره های نورو فیدبک
گذراندن دوره های LORETA
گذراندن دوره های آموزشی EEG -QEEG-ECG
انجام پروژه تحقیقاتی اثر ماندگاری نوروفیدبک در کودکان ADHD
گذراندن کارگاه های آموزشی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی