05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

آشنایی با آلزایمر و نشانه های آن

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند.
در سال ۱۹۰۶ میلادى آلویس آلزایمر پزشک آلمانى پس از ۲۰ سال تحقیق توانست تعریفى علمى از این بیمارى ارائه دهد. این بیمارى براى قدردانى از یک عمرتحقیق آلویس آلزایمر،«آلزایمر» نامیده شده است. آلزایمر که به بیمارى پیرى معروف است در واقع چیزى بیشتر از یک فراموشى ساده است.
بیمارى آلزایمر در واقع مشکلى مغزى است. مغز ما از میلیون ها سلول عصبى تشکیل شده است. هر دسته از این سلول هاى عصبى با هم تشکیل یک بخش را می دهند و هر بخش عهده دار یک مسؤلیت است. به عنوان مثال بخش بینایى که در ناحیه پشت سرى قرار گرفته، مسئول بررسى اطلاعاتى است که از چشم ها آمده است. بدین ترتیب ما تشخیص می دهیم که چه دیده ایم.
این سلول هاى عصبى براى بررسى و انتقال اطلاعات با یکدیگر و با بخش هاى دیگر در ارتباطند. این ارتباط به صورت جریان الکتریکى کوچکى است که از یک سلول به سلول بعدى انتقال پیدا می کند. اما چون این سلول ها به یکدیگر نچسبیده اند، بین آنها یک فضاى خالى کوچک وجود دارد.
این فضاى خالى کوچک توسط یک ماده شیمیایى مخصوص پر می ‌شود که انتقال جریان الکتریکى بین سلول ها را سریعتر و آسانتر می کند. این ماده شیمیایى مخصوص که “سروتونین” نام دارد، توسط خود مغز ترشح می شود.
با بالا رفتن سن و پیر شدن سلول ها، ترشح این ماده شیمیایى یا سروتونین کاهش می یابد، بدین ترتیب ارتباط بین سلولى و انتقال اطلاعات دچار مشکل می شود.
این مشکل بیشتر از همه در بخش حافظه و خاطرات خود را نشان می دهد. خاطره ها ترکیبى هستند از یادآورى دیده ها و شنیده ها و احساسات که براى یاداورى آن ها مغز نیاز به برقرارى یک ارتباط پیچیده سلولى بین همه بخش ها دارد. به همین علت با بالا رفتن سن و کم شدن ترشح سروتونین در مغز، خاطره ها کمرنگ یا فراموش می شوند.
در بیمارى آلزایمر ترشح سروتونین به شدت کاهش می یابد. اما این مسئله همیشه به علت پیر شدن سلول ها نیست. سکته مغزى که باعث از دست رفتن بخشى از سلول هاى مغز می شود یا شوک عاطفى پس از دست دادن عزیزى می توانند خطر ابتلا به آلزایمر افزایش دهند.
آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند. بیمارى آلزایمر متاسفانه درمانى ندارد اما می توان از پیشرفت آن جلوگیرى کرد
الف)پيدايش نقص هاي متعدد شناختي شامل دو مورد زير
تخريب حافظه(اختلال توانايي يادگيري اطلاعات جديد و يادآوري آطالاعات آموخته شده قبلي يك يا چند مورد از اختلالات شناختي زير
زبان پريشي
كردارپريشي(اختلال توانايي انجام فعاليت هاي حركتي علي رغم كاركرد جسي سالم)
آگنوزي(ناتواني براي شناخت يا بازشناسي اشيا عيل رغم كاركرد حسي سالم اختلال در عملكرد اجرايي(طرح ريزي،سازماندهي،مرحله بندي،انتزاع)
ب)هر يك از نقص هاي شناختي 1 و2 تخريب قابل ملاحظه در عملكرد اجتماعييا شغلي ايجاد كرده و نشانگر افت چشمگيري از سطح عملكرد قبلي است پ)سير اختلال با شروع تدريجي و افت مستمر قواي شناختي مشخص مي شودت)نقايص شناختي 1 و2ناشي از اختلالات دستگاه عصبي مركزي واختلالات سيستميك و اختلالات ناشي از مصرف مواد نباشد.
ج)نقاص منحصرا در جريان دليريوم روي نمي دهند
بدون اختلال رفتاري/همراه با اختلال با شروع زود رس(شروع در سن 65 سالگي و پايين تر)/با شروع دير رس(شروع پس از سن 65 سالگی)منابع:
1. Neugrosch JA, Kolevzone A, Samuels SC, Marin DB. Delirium, Dementia and Amnesic
and Other Cognitive Disorders and Mental Disorder Due to a General Medical Condition. In:
Sadock BJ, Sadock VA, editors. "Kaplan and Sadock\'s Concise" Text Book of Clinical
Psychiatry. 3th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.p.1068-92.
2 DeKosky TH, Kaufer DI, Lopez OL. The Dementias. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel
GM, Jankovic J, editors. Neurology in Clinical practice.4th ed. New York: Butterworth
Heinemann; 2004. p.1901-45.
2. Disorders of Cognitive Function. In: Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP, editors.
Clinical Neurology. 6th ed. NewYork: Lange Medical Books /McGraw-Hill; 2005.p.3-68.
4. Gold G, Bouras C, Michel JP, Hof PR, Giannakopoulos P. Vascular Dementia. In: Hof PR,
Mobbs CV, editors. Functional Neurobiology of Aging. 1th ed. California: Academic Press;