05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

اثر تحریک جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر کاهش علائم استرس پس از سانحه (PTSD)

در حال حاضر ، اطلاعات قطعی در مورد اثربخشی تحریک جریان مستقیم transcranial (tDCS) برای اختلال استرس پس از سانحه ( (PTSD وجود ندارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی tDCS برای استرس پس از سانحه و علائم ناشی از آن انجام شد. در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور ، کنترل شده ، 40 شرکت کننده با استرس پس از سانحه به طور تصادفی به مدت 10 تحت تحریک جریان مستقیم با شدت 2 میلی آمپر در ناحیه جلوی سر قرار گرفتند  و تعدادی از شرکت کنندگان نیز به مدت 10 جلسه تحریک غیرواقعی و نمایشی دریافت کردند . علائم استرس پس از سانحه ، افسردگی و اضطراب را قبل از درمان ، پس از آن و پس از یک دوره پیگیری 1 ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج: بیماران مبتلا به استرس پس از سانحه کاهش قابل توجهی در علائم استرس پس از سانحه ، برانگیختگی و علائم منفی شناختی و خلقی و همچنین علائم افسردگی و اضطراب در تحریک فعال نسبت به تحریک نمایشی-غیرواقعی در دوران پس از درمان نشان دادند. تحریک فعال در مقایسه با تحریک شم کاهش بیشتری در تجربه مجدد علائم زیر از مرحله پایه تا پس آزمون نشان داد. با این حال ، در پیگیری های بعدی ، تفاوت معنی داری در علائم، بین تحریک فعال و تحریک غیرواقعی در پس آزمون و پیگیری وجود ندارد. این مطالعه اثربخشی تحریک جریان مستقیم برای درمان علائم استرس پس از سانحه را پشتیبانی می کند. در مجموع ، این یافته ها نشان می دهد که اگرچه این روش درمانی می تواند علائم استرس پس از سانحه را کاهش دهد ، محققان باید انواع مختلف استرس پس از سانحه را در نظر بگیرند و از راهکارهایی استفاده کنند تا از قدرت کافی در تشخیص اثر احتمالی این درمان بر روی انواع مختلف استرس پس از سانحه استفاده کنند.