05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

عشق به خویشتن (شفقت به خویشتن) و اختلال اضطراب اجتماعی

عشق به خویشتن به احساس پذیرش و اهمیت به خویشتن اشاره دارد. اگرچه در اوایل عشق به خویشتن بیشتر در جمعیت عادی مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از زمینه های بالینی مهم که شایسته است مقوله عشق به خویشتن در آن مورد بررسی قرار بگیرد، اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) است. مشخصه اصلی SAD سطوح بالایی از خودانتقادی و نگرانی مداوم و بیش از حد نسبت به ارزیابی دیگران در مورد عملکرد شخص می باشد. در مطالعه حاضر فرضیات زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1- افراد مبتلا به SAD نسبت به افراد سالم عشق به خویشتن کمتری دارند. 2- عشق به خویشتن با میزان شدت و وخامت اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی در افراد مبتلا به SAD در ارتباط می باشد. 3- سن فرد دارای همبستگی منفی با عشق به خویشتن در افراد مبتلا به SAD می باشد، اما این امر در افراد سالم (گروه کنترل) صادق نیست. همانطور که انتظار می رفت، افراد مبتلا به SAD در مقیاس عشق به خویشتن و خرده مقیاس های آن، نمرات پایینی نسبت به افراد سالم کسب کردند. در داخل گروه مبتلایان به SAD، عشق به خویشتن پایین فاقد همبستگی با شدت اختلال اضطراب بالینی می باشد، اما با ترس بیشتر از ارزیابی منفی و مثبت همبسته می باشد. در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، سن نیز دارای همبستگی منفی با عشق به خویشتن است، در حالیکه در افراد سالم، سن دارای همبستگی مثبت با عشق به خویستن می باشد. این یافته ها حاکی از آن است که عشق به خویشتن یکی از عوامل مهم در ارزیابی و درمان افراد مبتلا به SAD می باشد.


Self-compassion refers to having an accepting and caring orientation towards oneself. Although self-compassion has been studied primarily in healthy populations, one particularly compelling clinical context in which to examine self-compassion is social anxiety disorder (SAD). SAD is characterized by high levels of negative self-criticism as well as an abiding concern about others’ evaluation of one\\\'s performance. In the present study, we tested the hypotheses that: (1) people with SAD would demonstrate less self-compassion than healthy controls (HCs), (2) self-compassion would relate to severity of social anxiety and fear of evaluation among people with SAD, and (3) age would be negatively correlated with self-compassion for people with SAD, but not for HC. As expected, people with SAD reported less self-compassion than HCs on the Self-Compassion Scale and its subscales. Within the SAD group, lesser self-compassion was not generally associated with severity of social anxiety, but it was associated with greater fear of both negative and positive evaluation. Age was negatively correlated with self-compassion for people with SAD, whereas age was positively correlated with self-compassion for HC. These findings suggest that self-compassion may be a particularly important target for assessment and treatment in persons with SAD

لینک مقاله: