05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

روانسنجیآزمون هوش وکسلر کودکان

آزمون هوش وکسلر بزرگسالان

آزمون هوش ریون

آزمون بیش فعالی – کم توجهی کانرز

آزمون بندر گشتالت (BGT )

آزمون CAT

آزمون TAT

آزمون MMPI فرم کوتاه

آزمون MMPI-2 فرم بلند

آزمون MCMI-2

آزمون رورشاخ

آزمون اضطراب بک

آزمون افسردگی بک

آزمون SCL90