05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی با همکاری موسسه فارمد

کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی با همکاری موسسه فارمد

مدرس: دکتر محمد علی نظری (دکترای نوروساینس از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

نوروفیدبک عمومی

هدف از برگزاری این دوره ایجاد دانش عمیق در حوزه دانش سایکوفیزیولوژی، آشنایی با تکنولوژی نوروفیدبک و کاربردهای بالینی و پژوهشی آن می باشد. در این دوره مباحث فیزیولوژیک پایه مرتبط با نوروفیدبک، نحوه ارزیابی مراجع، تشخیص الگوی نامطلوب، نحوه انجام مداخلات، آموزش‏ های شناختی و اصول اخلاقی درمان به کمک نوروفیدبک آموزش داده می شود. 

JPG File Download
JPG File Download
JPG File Download
JPG File Download