05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

افزایش احتمال موفقیت در یادگیری با نوروفیدبک

افزایش احتمال موفقیت در یادگیری با نوروفیدبک
توانایی‌های شناختی و ادراکی افراد با قدرت موج آلفا بسیار مربوط می‌شود. اما ارتباط بین موج آلفا و یادگیری ادراکی نامشخص است.
در تحقیقی که اخیرا انجام شده، پژوهشگران توان موج آلفا را با نوروفیدبک کاهش یا افزایش دادند و مشاهده کردند که به دنبال آن یادگیری ادراکِ لمس در فرد، دست خوش تغییر می‌شود.
نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش توان موج آلفا منجر به تقویت یادگیری می‌شود و کاهش آن در فرایند یادگیری اختلال ایجاد می‌کند.
ارتباط معناداری که بین یادگیری و موج آلفا وجود دارد، در امواج تتا، بتا و محدوده پایین گاما مشاهده نمی‌شود.
بنابراین افزایش موج آلفا پیش از فرایند یادگیری، برای یادگیری کارآمد لازم است.
این تحقیق همچنین شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر این که موج آلفا مسئولیت "معماری کارکردی مغز" را برعهده دارد و نورون‌ها را جهت پردازش‌های آتی آماده می‌کند.

Somatosensory Alpha Oscillations Gate Perceptual Learning Efficiency
Cognition and perception are closely coupled to alpha power, but whether there is a link between alpha power and perceptual learning efficacy is unknown. Here we show that somatosensory alpha power can be successfully up- and down-regulated with short-term neurofeedback training, which in turn controls subsequent tactile perceptual learning. We find that neurofeedback-induced increases in alpha power lead to enhanced learning, whereas reductions in alpha power impede learning. As a consequence, interindividual learning variability is substantially reduced. No comparable impact is observed for oscillatory power in theta, beta, and lower gamma frequency bands. Our results demonstrate that high pre- learning alpha levels are a requirement for reaching high learning efficiency. These data provide further evidence that alpha oscillations shape the functional architecture of the brain network by gating neural resources and thereby modulating levels of preparedness for upcoming processing.

این مقاله در نشریهnature -2019 چاپ شده